Оферта

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ПРО УКЛАДЕННЯ
ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ


ФОП Омельченко О.В., цією пропозицією (офертою), надалі по тексту – Пропозиція, пропонує необмеженому колу осіб укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, надалі по тексту – Договір, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті http://kriega.com.ua, на умовах і в порядку, зазначених нижче:

1. Терміни та визначення

1.1. «Продавець», ФОП Омельченко О.В.

1.2. «Покупець» – фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з ФОП Омельченко О.В. на умовах, зазначених у цій Пропозиції.

1.3. «Сайт» – сайт http://kriega.com.ua


2. Предмет договору

2.1. ФОП Омельченко О.В. зобов'язується передати у власність Покупцеві Товари, перелік яких зазначено у підтвердженому Продавцем замовленні Покупця, а Покупець зобов'язується їх оплатити і прийняти в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором.


3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Після вибору переліку та кількості товарів, які Покупець хоче придбати у Продавця на Сайті, Покупець самостійно ініціює оформлення замовлення на Сайті через опцію «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» в «Корзині» або усно у телефонному режимі за номерами телефонів, що вказані на Сайті.

3.2. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання ФОП Омельченко О.В. лише у тому випадку, коли:

3.2.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, що підтверджується натисненням Покупцем кнопки «Підтвердити замовлення», оператор кол-центру ФОП Омельченко О.В. у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення, та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу;

3.2.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі оператор кол-центру ФОП Омельченко О.В.  усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

3.3. У випадку, якщо оператор кол-центру ФОП Омельченко О.В. не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню ФОП Омельченко О.В..

3.4. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

3.5. ФОП Омельченко О.В. зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.


4. Вартість і порядок оплати замовлення

4.1. Вартість Товарів встановлена в національній валюті України – гривні.

4.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру ФОП Омельченко О.В. замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

4.3. Загальна вартість замовлення повідомляється оператором кол-центру ФОП Омельченко О.В. Покупцеві при оформленні замовлення.

4.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем у спосіб, обраний ним із запропонованих способів оплати на Сайті у розділі «Доставка».

4.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

4.6. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови сплати повної вартості товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.7. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів кур’єром за адресою доставки, вказаною Покупцем (у випадку вибору кур’єрської доставки як способу доставки) або до моменту пред’явлення Покупцем вимоги про надання Товарів у місці видачі замовлень (у випадку вибору самовивозу з місця видачі замовлення).

4.8. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.


5. Виконання замовлення

5.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивозу (самовивіз) із місця видачі замовлення або скористатися послугами кур’єрської доставки ФОП Омельченко О.В..

5.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із місця видачі замовлення, зазначеного Покупцем при оформленні замовлення з можливих варіантів, що вказані на Сайті у розділі «Доставка».

5.3. Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним при оформленні замовлення адресою.

5.4. Загальний час виконання замовлення складається з часу обробки замовлення, його підтвердження і доставки. Орієнтовний час виконання замовлення зазначається на Сайті у розділі «Доставка».

5.5. Пакування та доставка замовлення – безкоштовне, якщо загальна сума за всі товари більна 1000 грн.

5.6. Доставка замовлення здійснюється в межах м. Львова, якщо інше не погоджено між сторонами.

5.7. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.8. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов’язань ФОП Омельченко О.В. несе відповідальність у межах вартості оформленого замовлення.


6. Порядок повернення Товару

6.1. Покупець має право відмовитися від Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.


7. Особливі умови

7.1. ФОП Омельченко О.В. не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, замовлених та отриманих від ФОП Омельченко О.В.. Під неналежним використанням Товарів розуміється їх використання не за прямим призначенням та/або після закінчення терміну їх споживання.

7.2. ФОП Омельченко О.В. має право передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

7.3. Покупець зобов’язується до моменту ініціювання оформлення замовлення ознайомитися зі змістом цього Договору-оферти, умовами оплати і доставки на Сайті.

7.4. Сторони зобов’язуються сумлінно користуватись правами та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з укладенням цього Договору.

7.5. ФОП Омельченко О.В. має право відмовити Покупцю в оформленні замовлення та підтвердженні замовлення до виконання у випадку, якщо до цього моменту Покупець оформив хоча б одне замовлення у Продавця, яке безпідставно відмовився отримати. Під безпідставною відмовою отримати замовлення розуміється:

- неотримання замовлення Покупцем в місці видачі замовлень протягом 1 (однієї) години з часу, на коли було погоджено видачу замовлених Товарів, та/або

- відсутність відповіді Покупця на будь-яку спробу встановити контакт з Покупцем (телефонний дзвінок кур’єра, дзвінок по домофону, стук в двері тощо) з метою повідомлення про доставку Товарів та готовність передати замовлені Товари, та/або

- безпідставно відмовився отримати Товари;

- надання невірної інформації для доставки замовлених Товарів.

При цьому ідентифікація Покупця здійснюється за номером телефону.


8. Форс-мажорні обставини

8.1. ФОП Омельченко О.В. звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо,рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до ФОП Омельченко О.В., а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.


9. Термін дії цього Договору

9.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

9.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.


10. Авторські права

10.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті http://kriega.com.ua, є власністю ФОП Омельченко О.В..


11. Загальні положення

11.1. Цей Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців.

11.2 .У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

11.3. Оформлюючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронні формі на Сайті) Покупець підтверджує наступне:

  • Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;
  • Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті
  • усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення замовлення. Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження ФОП Омельченко О.В. не допускається.


12. Інформація та порядок її використання

12.1. Оформлюючи замовлення Товарів Сторони надають свою згоду одна одній на збір, обробку відомостей про них, які надаються з метою оформлення та виконання замовлення, будь-які інші їхні персональні дані та відомості, які надаються добровільно. При обробці персональних даних Сторони здійснюють всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних.

12.2. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до оформлення та виконання такого замовлення.

12.3. ФОП Омельченко О.В. збирає та опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по-батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) з метою виконання умов цього Договору.

12.4. Сторони зобов’язуються:

  • зберігати конфіденційність з приводу особистої інформації (персональних даних) іншої Сторони, яка стала відомою їм під час оформлення та виконання замовлення;
  • не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним в Україні законодавством;
  • не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних іншої Сторони третіми особами;
  • виключити доступ до персональних даних іншої сторони особам, що не мають безпосереднього відношення до оформлення та виконання Замовлення, окрім випадків, передбачених чинним в Україні законодавством.